Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN 

G.V. Stage Equipment

RECHTSVORM: VENNOOTSCHAP ONDER FIRMA

1. DEFINITIES

1.1 Nader te noemen G.V. Stage Equipment, is gevestigd aan de Apolloweg 16, 8938 AT te Leeuwarden. 

1.2 Klant: iedere natuurlijke of rechtspersoon die producten van G.V. Stage Equipment afneemt of met wie G.V. Stage Equipment een overeenkomst sluit of met wie G.V. Stage Equipment onderhandelt over de totstandkoming daarvan, en behalve deze diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtverkrijgende(n);

1.3 Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen G.V. Stage Equipment en de Klant tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts) handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst;

1.4 Producten: alle zaken en diensten die het onderwerp zijn van de overeenkomst, waaronder begrepen verhuur, reparatie, verkoop en installatie van professionele licht – en geluidssystemen, dit alles in de ruimste zin van het woord, alsmede alle diensten en werkzaamheden die G.V. Stage Equipment in het kader van de overeenkomst verricht.

1.5 Consignatie en/of opslag: materialen, installaties en/of instrumenten, eigendom van derden, dienen door de eigenaar/derden zelf verzekerd te worden, daar G.V. Stage Equipment geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor vermissing c.q. beschadiging.

2. ALGEMEEN

2.1 Met het depot van deze Algemene voorwaarden ter griffie van de Rechtbank te Alkmaar zij alle voorgaande voorwaarden van G.V. Stage Equipment vervallen.

2.2 Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen G.V. Stage Equipment en Klant. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten van G.V. Stage Equipment, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. 

2.3 Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend indien deze door G.V. Stage Equipment schriftelijk aan Klant zijn bevestigd.

2.3 Indien G.V. Stage Equipment bij enige overeenkomst een afwijking op deze voorwaarden met Klant heeft gemaakt, kan Klant zich daar bij latere overeenkomsten nimmer op beroepen. Afwijkingen op deze voorwaarden dienen telkenmale uitdrukkelijk te zijn overeengekomen.

2.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5 Indien een of meerdere der bepalingen in deze Algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze Algemene voorwaarden volledig van toepassing. G.V. Stage Equipment en Klant zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigende bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voorzoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

3. AANBIEDINGEN EN OFFERTES

3.1 Een aanbieding bindt G.V. Stage Equipment niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een order.

3.2 De door G.V. Stage Equipment gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. G.V. Stage Equipment is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de klant schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. 

3.3 G.V. Stage Equipment kan niet aan zijn aanbiedingen en offertes worden gehouden indien de klant, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijke verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.4 Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is G.V. Stage Equipment daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij G.V. Stage Equipment anders aangeeft.

3.6 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

4. TOTSTANDKOMING EN UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

4.1 De overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de Klant van een door G.V. Stage Equipment gedane aanbieding, danwel indien G.V. Stage Equipment uitvoering geeft aan een order. 

4.2 G.V. Stage Equipment zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

4.3 Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan G.V. Stage Equipment aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan G.V. Stage Equipment worden verstrekt. 

4.4 G.V. Stage Equipment heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment waarop Klant aan de in het vorige lid genoemde verplichting heeft voldaan.

4.5 G.V. Stage Equipment is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat G.V. Stage Equipment is uitgegaan van door de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

4.6 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft G.V. Stage Equipment het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 

4.7 Klant vrijwaart G.V. Stage Equipment voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de Klant toerekenbaar is.

4.8 G.V. Stage Equipment zal bij de uitvoering van een bestelling en/of opdracht de groots mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen.

 1. Indien de bestelling en/of opdracht hetzij door tijdelijk niet meer verkrijgbaar zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling en/of opdracht niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Klant hiervan uiterlijk een week nadat de bestelling en/of opdracht bij G.V. Stage Equipment is geplaatst bericht, indien de opdrachtgever de gegeven bestelling en/of opdracht naar aanleiding van het eerder genoemde geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gebonden aan G.V. Stage Equipment alle met het op het oog op de uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten conform de offerte c.q. opdrachtbevestiging (kosten van ontwerp, tekening, calculatie, voorbereiding, opslag, provisie e.d.) te vergoeden, hetgeen opdrachtgever aan G.V. Stage Equipment verschuldigd is, wordt direct opeisbaar.

5. WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST

5.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst (bijvoorbeeld installatiewerkzaamheden) blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

5.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. G.V. Stage Equipment zal de Klant zo spoedig als mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

5.3 Indien de wijzigingen van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal G.V. Stage Equipment de Klant hierover tevoren inlichten.

5.4 Indien een vaste prijs is overeengekomen zal G.V. Stage Equipment de Klant aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van deze prijs tot gevolg heeft.

6. PRIJZEN

6.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s en exclusief omzetbelasting. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, komen ten laste van de Klant de kosten van de verpakking en verzending, in- en uitvoerrechten en accijnzen, alsmede alle overige heffingen en belastingen opgelegd of geheven terzake van de producten en het vervoer daarvan.

6.2 De prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voor G.V. Stage Equipment geldende omstandigheden, zoals onder meer valutakoersen, aankoopprijzen, vrachttarieven, in- en uitvoerrechten, accijnzen, heffingen en belastingen die direct of indirect van G.V. Stage Equipment worden geheven c.q. door derden ten laste van G.V. Stage Equipment worden gebracht. Indien deze omstandigheden na het sluiten van de overeenkomst doch voor de aflevering wijzigen, heeft G.V. Stage Equipment het recht de daaruit voortvloeiende kosten aan de Klant door te berekenen. 

6.3 G.V. Stage Equipment zal op verzoek van de Klant alle door deze aangegeven veranderingen in de opdracht uitvoeren, mits deze redelijkerwijze uitvoerbaar zijn en met het recht de meerkosten te verrekenen.

6.4 Indien de opdracht ten gevolge van aan G.V. Stage Equipment niet bekende omstandigheden of door overmacht onuitvoerbaar is, heeft G.V. Stage Equipment het recht te vorderen dat de opdracht zodanig gewijzigd wordt dat uitvoering alsnog mogelijk wordt. De eventuele meer- of minder kosten zullen dan worden verrekend. 

7. BETALING

7.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum of contant ten kantore van G.V. Stage Equipment, G.V.Stage Equipment behoudt zich het recht voor om gebruik te maken van een automatisch incasso systeem. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

7.2 Indien Klant in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de klant van rechtswege in verzuim. Klant is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger of lager is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

7.3 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Klant zijn de vorderingen van G.V. Stage Equipment op de Klant onmiddellijk opeisbaar.

7.4 In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Klanten hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.

7.5 Indien G.V. Stage Equipment dat nodig acht kan zij Klant verplichten om ter zekerheid van nakoming van de verbintenis 50% van het factuurbedrag op voorhand te betalen. 

 1. Indien huurder het gehuurde zelf transporteert c.q. installeert is huurder verplicht een overeengekomen borgsom vooruit te voldoen, mocht er schade zijn ontstaan en de schade groter zijn dan de vooruit voldane borgsom dan zal er een navordering plaatsvinden.

8. INCASSOKOSTEN

8.1 Is Klant in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Klant. Indien Klant in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 125,00.

8.2 Indien G.V. Stage Equipment hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

8.3 De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van Klant. 

8.4 Klant is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

9. EIGENDOMSVOORBEHOUD

9.1 G.V. Stage Equipment blijft volledig eigenaar van de producten, niet tegenstaande de feitelijke aflevering, totdat de Klant aan al hetgeen hij krachtens overeenkomst aan G.V. Stage Equipment verschuldigd is of zal worden, heeft voldaan. 

9.2 Bij beslag, surseance van betaling of faillissement zal de Klant onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de eigendomsrechten van G.V. Stage Equipment. De Klant staat er voor in dat een beslag op de producten onverwijld wordt opgeheven.

10. AFLEVERING, INSTALLATIE EN RISICO

10.1 Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering op het met de klant overeengekomen leveringsadres.

10.2 Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de klant over op het moment waarop deze aan de klant juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de klant of van een door de klant aan te wijzen derden worden gebracht. 

10.3 De Klant is verplicht de gekochte en/of gehuurde zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.

10.4 Indien de Klant de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico van de klant nadat G.V. Stage Equipment hem hiervan in kennis heeft gesteld. De Klant zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.

10.5 Komen G.V. Stage Equipment en de Klant bezorging overeen, dan geschiedt bezorging van aankopen onder de bij het sluiten van de overeenkomst aan de Klant meegedeelde condities. G.V. Stage Equipment behoudt het recht bij levering de kosten voor bezorging afzonderlijk te factureren.

10.6 Indien G.V. Stage Equipment gegevens behoeft van de Klant in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de Klant deze aan G.V. Stage Equipment ter beschikking heeft gesteld. 

 1. Indien G.V. Stage Equipment een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een afleverings- en/of installatietermijn heeft de Klant nooit recht op enige schadevergoeding terzake. De klant heeft in dat geval evenmin recht op ontbinding van de overeenkomst, tenzij van Klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij het betreffende gedeelte van de overeenkomst in stand laat. Alsdan dient de klant G.V. Stage Equipment schriftelijk in gebreke te stellen en is slechts gerechtigd de overeenkomst te ontbinden voor zover noodzakelijk.

10.8     De opdrachtgever verplicht zich zowel jegens de G.V. Stage Equipment medewerkers als jegens G.V. Stage Equipment om de lokalen, werktuigen en gereedschappen, waarmee de werkzaamheden door de G.V. Stage Equipment medewerkers worden verricht, op zodanige wijze in te richten en te onderhouden, alsmede omtrent het verrichten van de werkzaamheden zodanige regelingen te treffen en aanwijzingen te verstrekken, dat de G.V. Stage Equipment medewerkers tegen gevaar voor lijf, eerbaarheid en goed zover beschermd is als redelijkerwijs in verband met de aard van de werkzaamheden gevorderd kan worden.

11. ONDERZOEK EN KLACHTEN

11.1 De Klant is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort de Klant te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels) verkeer gelden. 

11.2 Een niet zichtbaar gebrek dient de Klant binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen de garantietermijn te melden aan G.V. Stage Equipment met inachtneming van het in het vorige lid van dit artikel bepaalde. Na verloop van de garantietermijn is G.V. Stage Equipment gerechtigd alle kosten voor vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijd-kosten in rekening te brengen.

11.3 Na constatering van het gebrek is Klant verplicht om de installatie en/of het gebruik van de producten onmiddellijk te staken en voorts al het redelijkerwijs mogelijke te doen en laten ter voorkoming van (verdere) schade. 

11.4 G.V. Stage Equipment is niet aansprakelijk terzake van het betreffende gebrek, indien Klant in gebreke blijft betreffende het hiervoor onder 11.1 tot en met 11.3 bepaalde. 

11.6 Indien de klant tijdig, correct en terecht klaagt over gebreken aan een product, is de daaruit voortvloeiende aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen is bepaald in de artikelen 12 en 13 van deze voorwaarden.    

12. GARANTIE

12.1 G.V. Stage Equipment garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook. 

12.2 G.V. Stage Equipment geeft fabrieksgarantie, mits deze producten normaal en zorgvuldig worden gebruikt en alle voor het gebruik van de Producten gegeven instructies opgenomen in de overeenkomst, de voorwaarden dan wel het garantiebewijs, stipt en volledig worden nagekomen.

12.3 Op voorwaarde dat tijdig, correct en overeenkomstig het gestelde in de bepalingen van artikel 11 is geklaagd en voldoende is aangetoond dat de producten niet voldoen aan hetgeen terzake is overeengekomen, heeft G.V. Stage Equipment de keus hetzij de niet deugdelijk gebleken producten kosteloos te vervangen, hetzij de betreffende producten te (laten) herstellen, hetzij de Klant de voor herstel benodigde onderdelen ter beschikking te stellen.

12.4 Door voldoening van één van de hierboven onder artikel 12.3 genoemde prestaties is G.V. Stage Equipment terzake van haar verplichtingen volledig gekweten en is G.V. Stage Equipment tot geen enkele verdere (schade) vergoeding gehouden.

12.5 De klant kan geen recht op grond van dit artikel doen gelden indien zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van G.V. Stage Equipment wijzigingen in of reparaties aan de producten zijn verricht, niet door G.V. Stage Equipment geleverde onderdelen zijn aangebracht, de producten voor andere doeleinden zijn gebruikt dan waarvoor zij bedoeld zijn, of de producten anderszins op onoordeelkundige wijze zijn behandeld of onderhouden, alsook indien de Klant jegens G.V. Stage Equipment in verzuim is. Tevens is schade als gevolg van normaal gebruik c.q. slijtage van garantie uitgesloten, onderhoudskosten komen voor rekening opdrachtgever.

12.6 Van garantie is voorts uitdrukkelijk uitgesloten schade ontstaan als gevolg van een ongeluk van het apparaat, alsmede alle invloeden van buitenaf, zoals daar zijn, overspanning b.v. door blikseminslag, brand en/of waterschade.

13. AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING 

13.1 G.V. Stage Equipment is niet aansprakelijk voor schade aan producten anders dan met inachtneming van artikel 12. Voorts is G.V. Stage Equipment niet aansprakelijk voor enige schade, die voortvloeit uit de totstandkoming en/of uitvoering van de overeenkomst tussen haar en de Klant, tenzij in dit artikel anders is bepaald. 

13.2 G.V. Stage Equipment is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst voor zogenaamde vervolgschade die Klant of een derde terzake van (het gebruik van) de producten mocht lijden, hieronder mede begrepen bedrijfsschade, milieuschade en immateriële schade. 

13.3 Het bepaalde in voorgaande punten doet niet af aan hetgeen bepaald in Titel 3, Afdeling 3 van boek 6 Burgerlijk Wetboek met betrekking tot “Productenaansprakelijkheid”.

13.4 Uitsluitend in geval van opzet of bewuste roekeloosheid is de onder 13.1 opgenomen uitsluiting van aansprakelijkheid niet van toepassing. In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van G.V. Stage Equipment beperkt tot de prijs van het product of het declaratiebedrag van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid van G.V. Stage Equipment is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat zij terzake van haar verzekeringsmaatschappij uitgekeerd krijgt. Mocht de verzekeringsmaatschappij om welke reden dan ook niet tot uitkering over gaan dan is de aansprakelijkheid van G.V. Stage Equipment te allen tijde beperkt tot een bedrag van maximaal € 1000,00.

13.5 In alle gevallen dient G.V. Stage Equipment aansprakelijk te worden gesteld binnen een jaar nadat de schade zich heeft voorgedaan, op straffe van verval van rechten.

14. INTELLECTUELE EIGENDOM EN AUTEURSRECHTEN

14.1 Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt G.V. Stage Equipment zich de rechten en bevoegdheden voor die gebruiker toekomen op grond van de Auteurswet.

14.2 De Klant verkrijgt door de overeenkomst geen recht van intellectuele eigendom met betrekking tot de producten.

14.3 Alle door G.V. Stage Equipment verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Klant en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van G.V. Stage Equipment worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

15 OPSCHORTING EN ONTBINDING

15.1 G.V. Stage Equipment is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

– Klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

– na het sluiten van de overeenkomst G.V. Stage Equipment ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Klant de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de Klant slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

– Klant bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

15.2 Voorts is G.V. Stage Equipment bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht. 

15.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van G.V. Stage Equipment op de Klant onmiddellijk opeisbaar. Indien G.V. Stage Equipment de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

16. OVERMACHT

16.1 Indien G.V. Stage Equipment door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens de Klant kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.

16.2 Duurt de overmachtstoestand langer dan één maand, dan hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voorzover de overmachtsituatie dit rechtvaardigt en in overeenstemming met hetgeen verder in deze voorwaarden is bepaald.

16.3 Ingeval van overmacht heeft de Klant geen recht op enige (schade)vergoeding, ook niet als G.V. Stage Equipment als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.

16.4 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van G.V. Stage Equipment onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van G.V. Stage Equipment kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend: stakingen en uitsluitingen, blokkade, oproer, stagnatie of andere problemen bij de productie door G.V. Stage Equipment of haar toeleveranciers en/of bij het eigen of door derden verzorgde transport en/of devaluatie, verhoging van invoerrechten en/of accijnzen en/of belastingen en/of maatregelen van enige overheidsinstantie, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.

16.5 G.V. Stage Equipment zal de Klant zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmachtstoestand op de hoogte brengen. 

16.6 Voorzover G.V. Stage Equipment ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is G.V. Stage Equipment gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst. 

17. GEHEIMHOUDING

17.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

17.2 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, G.V. Stage Equipment gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en G.V. Stage Equipment zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is G.V. Stage Equipment niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan. 

18 NIET-OVERNAME PERSONEEL

 1. De Klant zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad met G.V. Stage Equipment, medewerkers van G.V. Stage Equipment of van ondernemingen waarop G.V. Stage Equipment ter uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen danwel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.
 1. AANVULLENDE VOORWAARDEN
 1. Elektrische voeding ten behoeve van de aan te sluiten apparatuur dient door klant zelf te worden verzorgd en te voldoen aan de door G.V. Stage Equipment opgegeven eisen, zoals daar zijn veiligheid, stroomsterkte en bereikbaarheid.
 1. G.V. Stage Equipment aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor geluidshinder, klant dient zelf zorg te dragen voor de nodige vergunningen.
 1. Bij annulering van een evenement behoudt G.V. Stage Equipment zich het recht voor reeds gemaakte kosten naar billijkheid in rekening te brengen.
 1. Indien opdrachtgever een evenementenpolis voor het betreffende project afsluit zal G.V. Stage Equipment automatisch meeverzekerd zijn en kan het eigen risico van de evenementenpolis niet op G.V. Stage Equipment verhaald worden.

20. Artikel Verhuur

            ONDERWERP VAN DE OVEREENKOMST.

 1. G.V. Stage Equipment verbindt zich tegenover huurder in de individuele huurovereenkomst, waarvan deze voorwaarden deel uitmaken, het nader omschreven object, hierna genoemd het gehuurde, aan huurder in huur af te staan gelijk de huurder zich verbindt het gehuurde in huur te aanvaarden. G.V. Stage Equipment draagt er zorg voor, dat het gehuurde voldoet aan de eventueel van toepassing zijnde wettelijke bepalingen.
 1. De huurprijs wordt berekend per kalendermaand waarbij een gedeelte van een week, c.q dag en/of dagen in aanmerking wordt genomen en voorts met inachtneming van de in artikel 20.7 vermelde minimum termijn.

20.3     De verhuurder behoudt zich het recht voor eenzijdig de overeengekomen huurprijs te wijzigen. De verhuurder zal huurder hiervan schriftelijk in kennis stellen. Indien huurder niet akkoord gaat met de wijziging zal huurder dit kenbaar moeten maken en wel binnen 48 uur na ontvangst van het bericht omtrent de huurprijswijziging. Indien een tijdige kennisgeving van de zijde van de huurder uitblijft, wordt hij geacht met de huurprijswijziging in te stemmen. 

 1. Voor rekening van de huurder zijn voorts alle rechten of belastingen die terzake van of in verband met de huurovereenkomst mochten worden geheven, met inbegrip van, doch niet beperkt tot precariorechten en legeskosten.

20.5     Benevens de huurprijs zijn voorts voor rekening van de huurder: de kosten van brandstof, smeermiddelen, olie etc. het transport en de plaatsing van het gehuurde, waaronder begrepen de kosten van eventuele benodigde kranen, heftrucks en ander materieel nodig voor bedoeld(e) transport c.q. plaatsing. Voor zover van toepassing geldt ten aanzien van de in dit lid genoemde kosten, het bedoelde in 20.20 t/m 20.23 van deze voorwaarden.

            DUUR VAN DE HUUROVEREENKOMST.

20.6     De huur vangt aan op de dag waarop het materieel het terrein van de verhuurder verlaat en eindigt op de dag van teruglevering op het terrein van de verhuurder.

20.7     De minimale huurperiode bedraagt één dag.

20.8    Onder de huurperiode wordt eveneens begrepen al dan niet branche gebonden vakantie etc., gedurende welke periode de huurder de overeengekomen huurprijs verschuldigd is, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen.

20.9     Vertragingen die ontstaan tijdens laden, lossen en transport buiten de schuld van de verhuurder alsmede de reparatietijd voor reparatie die het gevolg zijn van nalatigheid van huurder worden eveneens onder de huurperiode begrepen.

            Aflevering

20.10   De huurder is verplicht de verhuurder tijdig de nodige aan – en afvoerinstructies te doen toekomen. Ter plaatse van het aanvoeradres moet de huurder voor voldoende losfaciliteiten zorgdragen. In het algemeen zal de huurder al het mogelijke doen om te bereiken dat het materieel onmiddellijk na aankomst in ontvangst kan worden genomen. Indien de huurder zijn verplichtingen als in dit lid bedoeld niet tijdig en behoorlijk nakomt en als gevolg daarvan vertraging optreedt, geldt dit als een vertraging in de zin van artikel 20.9.

 1. De huurder heeft het recht het materieel voor transport te inspecteren of te laten keuren. Indien de huurder van dit recht geen gebruik maakt, wordt hij geacht het materieel in goede staat van onderhoud en gebruiksgereed te hebben ontvangen.

20.12   Transport van het materieel geschiedt voor risico van de verhuurder voor zover het door de verhuurder wordt verzorgd. In alle andere gevallen voor risico van de huurder. Het risico van het gehuurde gaat op de huurder over op het moment waarop het gehuurde is afgeleverd op het bedrijfsterrein van de huurder, dan wel door de huurder aangegeven locatie. 

20.13   De huurder is verplicht het gehuurde gedurende de huurperiode in goede staat te houden en te onderhouden.

20.14   Het is de huurder niet toegestaan wijzigingen op of aan het gehuurde aan te brengen van anders dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de verhuurder. De kosten van de na de vermelde toestemming aangebrachte wijziging of aanpassing van het gehuurde zijn voor rekening van de huurder. De huurder kan geen enkele aanspraak doen gelden op vergoeding van bedoelde kosten of de eventuele waardestijging van het gehuurde als gevolg van de wijziging en/of aanpassing. Bij het einde van de huurovereenkomst beslist de verhuurder of hij de door de huurder aangebrachte wijzigingen en/of aanpassingen verwijdert wenst, dan wel op de verwijdering geen prijs stelt. In het eerste geval dient de huurder het gehuurde in de staat terug te brengen waarin het zich bij aanvang van de huur bevond. De daarmee gepaard gaande kosten zijn voor rekening van de huurder.

20.15   Defecten aan het materieel alsmede schade of verlies dienen onverwijld schriftelijk aan de verhuurder te worden gemeld onder opgaaf van alle bijzonderheden. Alle hieruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van huurder.

 1. Herstel van schade mag alleen worden uitgevoerd door G.V. Stage Equipment. Alle hieruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van huurder.

20.17   G.V. Stage Equipment is bevoegd gedurende de huurtijd de toestand van het gehuurde en de wijze waarop daarvan gebruik wordt gemaakt te controleren. Huurder dient ervoor te zorgen dat verhuurder of diens gemachtigde toegang tot het verhuurde wordt verleend.

 1. Indien huurder het gehuurde zelf transporteert c.q. installeert is huurder verplicht een overeengekomen borgsom vooruit te voldoen, mocht er schade zijn ontstaan en de schade groter zijn dan de vooruit voldane borgsom dan zal er een navordering plaatsvinden.

  TERUGLEVERING.

20.18   Huurder is verplicht om na afloop van de huurperiode het gehuurde gereinigd, stickervrij en in goede staat (inclusief de aangeleverde sleutels) in te leveren.

20.19   Huurder heeft het recht om bij teruglevering en de daaropvolgende inspectie aanwezig te zijn. Eventuele kosten van onder meer vermissing, reiniging en herstel, die nodig zijn om het gehuurde terug te brengen in de staat zoals het door de huurder was ontvangen, komen voor rekening van de huurder.

            TRANSPORT.

20.20   Transport, voorzover van toepassing, van het gehuurde geschiedt door, dan wel in opdracht van de verhuurder, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

20.21   Transportkosten zijn geheel voor rekening van de huurder. Tarieven zijn gebaseerd op de reistijd inclusief het laden en lossen van de wagen die het materieel aflevert.

20.22   Eventuele vertraging door schuld van de huurder (wachttijd etc.) zijn voor rekening van de huurder. Deze worden als meerkosten transport doorberekend, tenzij anders overeengekomen.

20.23   Transportkosten worden altijd van tevoren afgesproken, eventuele kraankosten zijn altijd voor rekening van de huurder tenzij anders overeengekomen.

            VERZEKERING.

 1. Huurder zal voor een all-risk verzekering (op basis van nieuwwaarde) van het gehuurde zorgdragen. Indien het materieel verloren gaat of onherstelbare schade oploopt, zal de huurder de nieuwwaarde (vervangingswaarde) vergoeden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

            EIGENDOM VAN HET GEHUURDE.

 1. Het gehuurde blijft ten alle tijden eigendom van de verhuurder. Het is huurder niet toegestaan derden op het gehuurde enig recht te  verstrekken. Het is de  huurder mitsdien evenmin toegestaan het gehuurde weder te verhuren, onder te verhuren, dan wel alsdan niet tegen betaling aan derden ten gebruiken af te staan.
 1. In geval van beslaglegging op het gehuurde daaronder begrepen fiscaal bodembeslag of indien gegronde vrees bestaat dat, dat zal geschieden, dient de huurder dit onverwijld aan de verhuurder te melden. Voorts dient de huurder de beslaglegger onverwijld mede te delen, dat het gehuurde eigendom is van de verhuurder.
 1. Het is de huurder verboden over het gehuurde anders te beschikken dan als houder voor de verhuurder en hij dient te allen tijde te voorkomen dat bij derden de verwachting of indruk wordt gewekt dat hij tot verdere beschikking over het gehuurde bevoegd is.

20.28   De huurovereenkomst wordt met onmiddellijke ingang ontbonden, dan wel als  beëindigd beschouwd zonder dat enige ingebrekestelling en/of sommatie zal zijn vereist door het zich voordoen van het enkele feit, dat huurder in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling krijgt, onder curatele of bewind wordt geplaatst, zijn/haar schuldenaren een buitengerechtelijk akkoord aanbiedt, bodembeslag wordt gelegd namens de ontvanger der belastingen, dan wel anderszins het beheer over zijn/haar vermogen verliest.

21. OVERDRACHT VAN RECHTEN

21.1 Het is G.V. Stage Equipment toegestaan de uit enige overeenkomst voortvloeiende rechten aan derden over te dragen. 

22. GESCHILLEN

22.1 De rechter in de vestigingsplaats van G.V. Stage Equipment is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft G.V. Stage Equipment het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

22.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

23. TOEPASSELIJK RECHT

23.1 Op elke overeenkomst tussen G.V. Stage Equipment en de Klant is Nederlands recht van toepassing.

23.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

24. WIJZIGING, UITLEG EN VINDPLAATS VAN DE VOORWAARDEN

24.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank Alkmaar. 

24.2 Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze Algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

Support – Execute – Succeed